Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia + dodatky

 

 

VZN č. 2/2023 o ustanovení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky a služieb na území obce Krušetnica

VZN č. 1/2023 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Krušetnica

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2023 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Krušetnica

VZN č. 4/2022 o určení výšky FP na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk.zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Krušetnica

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Krušetnica

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Krušetnica

VZN č. 3/2022 o Záväznej časti ÚPN obce Krušetnica

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2022 o Záväznej časti ÚPN obce Krušetnica

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2022 o Záväznej časti ÚPN obce Krušetnica

VZN č. 2/2022 o užívaní verejných priestranstiev v obci Krušetnica

VZN č. 1/2020 o miestnej dani z nehbnuteľností na území obce Krušetnica

VZN č. 1/2018 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa občanom obce

VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Krušetnica

VZN č. 2/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Krušetnica v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krušetnica

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krušetnica Smernica č. 1/2015 o poplatkoch za používanie zariadenia obce Krušetnica

VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení: ZŠS, ŠKD so sídlom na území obce Krušetnica

VZN č. 4/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach

VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

VZN č. 1/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce

VZN č. 5/2008 o dotáciách

VZN č. 4/2008 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu

 

Smernice

 

Vnútorný predpis Obce Krušetnica 1/2019, ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krušetnica

Rokovací poriadok ObZ Krušetnica

Zásady odmeňovania poslancov ObZ

Štatút obce Krušetnica

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krušetnica 2017 - 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krušetnica 2007 - 2016

Prevádzkový poriadok - dom smútku

Prevádzkový poriadok - pohrebisko

Prevádzkový poriadok - multifunkčné ihrisko